Orgelkring Midden-Brabant

Op deze pagina wordt een beeld geschetst van de organisatie van de Orgelkring Midden-Brabant. Onderaan de pagina treft u een archief aan met de belangrijkste beleidsdocumenten.

Doelstelling Orgelkring

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is op 7 december 1976 opgericht met het doel de belangstelling voor het orgel in de breedste zin van het woord te bevorderen. Bij de statutenwijziging op 8 februari 2019 is hieraan toegevoegd dat het bevorderen van de belangstelling zowel het orgel als veelzijdig muziekinstrument betreft als het gevararieerde muziekrepertoire dat zich met een orgel laat vertolken. Bij dezelfde gelegenheid is de naam veranderd in Stichting Orgelkring Midden-Brabant. Het KvK nummer van de stichting is 41095076, het Informatie Nummer (RSIN) 005505574.


Het bestuur tracht het doel van de stichting ondermeer te bereiken door:

  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met degenen die affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
  • het organiseren van concerten waarin het orgel een belangrijke rol speelt;
  • het geven van aandacht aan de plaats die het (historische) orgel inneemt in de lokale en regionale cultuur;
  • het ontplooien van activiteiten en het aangaan van samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de bevordering van de orgelcultuur in Midden-Brabant.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. 


Bestuur van de Orgelkring

De stichting heeft een bestuur dat statutair bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Van het bestuur maakt tenminste één vakmusicus deel uit. De bestuursleden vervullen naast hun bestuurlijke taken tevens uitvoerende taken voor de orgelkring. De bestuursleden ontvangen geen beloning.


Het bestuur van de Stichting Orgelkring-MB is sinds medio 2022 als volgt samengesteld:

  • Hans Schaaf (voorzitter)
  • Jac Peeters (secretaris)
  • Gijs Vermeulen (penningmeester)
  • Rob Nederlof (lid - vakmusicus


Deze bescheiden omvang van het bestuur maakt de Orgelkring kwetsbaar in zijn functioneren, dit mede omdat deze weinig ruimte biedt om taken van elkaar over te nemen. Geïnteresseerden in een bestuursfunctie of ondersteunde functie worden dan ook van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek (zie contactgegevens).


Nieuwsbrief en website

Het bestuur heeft ervoor gekozen om primair te investeren in de communicatie met degenen die geïnteresseerd zijn in het orgel en de orgelmuziek.

Het accent ligt daarbij op de concerten die Orgelkring (in samenwerking met anderen) organiseert. Zowel de digitale Nieuwsbrieven als deze website zijn bedoeld om hieraan bij te dragen. Verder zoekt het bestuur naar wegen om met name de Vrienden van de Orgelkring nauwer bij evaluatie van het beleid te betrekken.


Vrienden van de Orgelkring

Van oudsher is de Orgelkring Midden-Brabant in financieel opzicht vooral afhankelijk van de opbrengsten van de kaartverkoop en de bijdragen van de Vrienden (donateurs). Met het oog op het beoogde doel is de laatste jaren echter de trend ingezet om steeds meer concerten gratis aan te bieden. Iedereen die het orgel en de orgelmuziek een warm hart toedraagt wordt daarom van harte uitgenodigd om zich als Vriend aan te melden en anderen te stimuleren dit ook te doen.


Beleidsplan en transparantie

Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant is vastgelegd in een Meerjarig Beleidsplan dat door iedereen kan worden ingezien. In het kader van de bestuurlijke transparantie die wordt nagestreefd, geldt dit ook voor de vigerende Statuten, de Privacyverklaring en (vanaf 2018) de Jaarverslagen (zie onderstaand archief).