Orgelkring Midden-Brabant

Op deze pagina krijgt u een indruk van de organisatie van de Orgelkring Midden-Brabant. Tevens treft u de belangrijkste beleidsdocumenten aan


Organisatie van de Orgelkring Midden-Brabant

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is op 7 december 1976 opgericht met het doel de belangstelling voor het orgel in de breedste zin van het woord te bevorderen. In februari 2019 zijn de statuten gewijzigd en is de naam veranderd in Stichting Orgelkring Midden-Brabant. Het KvK nummer van de stichting is 41095076, het Informatie Nummer (RSIN) 005505574.

In lijn met de huidige statuten tracht het bestuur het doel van de stichting te bereiken door:

  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met degenen die affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
  • het organiseren van concerten waarin het orgel een belangrijke rol speelt;
  • het geven van aandacht aan de plaats die het (historische) orgel inneemt in de lokale en regionale cultuur;
  • het ontplooien van activiteiten en het aangaan van samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de bevordering van de orgelcultuur in Midden-Brabant.

Bestuur van de Orgelkring Midden-Brabant

De stichting heeft een bestuur dat statutair bestaat uit tenminste drie en ten hoogte zeven leden. Van het bestuur maakt tenminste één vakmusicus deel uit. De bestuursleden vervullen naast hun bestuurlijke taken tevens uitvoerende taken voor de orgelkring. De bestuursleden ontvangen hiervoor geen beloning. Het bestuur van de Stichting Orgelkring Midden-Brabant is momenteel als volgt samengesteld:

  • Hans Schaaf (voorzitter)
  • Jac Peeters (secretaris)
  • Gijs Vermeulen (penningmeester)
  • Rob Nederlof (lid - vakmusicus)

Nieuwsbrief en website

Het bestuur heeft ervoor gekozen om primair te investeren in de communicatie met degenen die geïnteresseerd zijn in het orgel en de orgelmuziek. Zowel deze website als de digitale Nieuwsbrief zijn bedoeld om hieraan bij te dragen, dit als aanvulling op de persoonlijke ontmoetingen bij de concerten van Orgelkring Midden-Brabant.

Vrienden en begunstigers

De Orgelkring Midden-Brabant is in financieel opzicht mede afhankelijk van de opbrengsten van de kaartverkoop en de bijdragen van de Vrienden en de Begunstigers. Iedereen die het orgel en de orgelmuziek eenwarm hart toedraagt wordt daarom van harte uitgenodigd om zich als Vriend en/of Begunstiger aan te melden en anderen te stimuleren dit ook te doen. Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring (zie onderstaand archief)

Beleidsplan en transparantie

Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant is vastgelegd in een Meerjarig Beleidsplan dat door iedereen kan worden ingezien en/of gedownload. In het kader van de bestuurlijke transparantie die wordt nagestreefd, geldt dit ook voor de vigerende Statuten, de Privacyverklaring en (vanaf 2018) de Jaarverslagen (zie onderstaand archief).


Archief beleidsdocumenten

JAARVERSLAG 2022

Het begin van 2022 wordt gekenmerkt door een betrekkelijk snelle afbouw van de coronamaatregelen. Daarmee ontstaat er zicht op een orgelseizoen waarin het organiseren van concerten weer mogelijk is. Deels in samenhang hiermee komt het bestuur van de Orgelkring-MB in het verslagjaar niet minder dan 8 maal bijeen. Daarbij ligt het accent in eerste instantie op het opstellen van de concertagenda voor 2022. Halverwege februari wordt deze via de Nieuwsbrief aan de Vrienden en Volgers van de Orgelkring-MB gepresenteerd.JAARVERSLAG 2020-21


JAARVERSLAG 2019


JAARVERSLAG 2018