JAARVERSLAG 2022

Het begin van 2022 wordt gekenmerkt door een betrekkelijk snelle afbouw van de coronamaatregelen. Daarmee ontstaat er zicht op een orgelseizoen waarin het organiseren van concerten weer mogelijk is. Deels in samenhang hiermee komt het bestuur van de Orgelkring-MB in het verslagjaar niet minder dan 8 maal bijeen. Daarbij ligt het accent in eerste instantie op het opstellen van de concertagenda voor 2022. Halverwege februari wordt deze via de Nieuwsbrief aan de Vrienden en Volgers van de Orgelkring-MB gepresenteerd.JAARVERSLAG 2020-21

Begin 2020 is de wereld geconfronteerd met een virus pandemie die voor onze samenleving met vele ingrijpende beperkingen gepaard is gegaan. Dit geldt niet in de laatste plaats voor de culturele sector die als gevolg van de beschermende maatregelen gedurende de jaren 2020 en 2021 goeddeels op slot heeft gezeten. Voor de Orgelkring Midden-Brabant heeft dit betekend dat in deze jaren slechts drie concerten doorgang hebben kunnen vinden. Vandaar dat ervoor gekozen is om voor de beide 'coronajaren' een gecombineerd jaarverslag 2020-2021 uit te brengen. In samenhang hiermee is tevens de kascontrole voor deze beide jaren gecombineerd.

JAARVERSLAG 2019

Het bestuur is in het verslagjaar 6 maal bijeengeweest. De onderwerpen die daarbij aan de orde zijn geweest, betreffen enerzijds de planning en de organisatie van de concerten en anderzijds de verdere ontwikkeling van de Orgelkring-MB als regionale non-profit organisatie met een culturele opdracht. Op beide terreinen is het bestuur verder gegaan op de weg die in het najaar 2017 is ingeslagen met het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de Stichting Het Cenakel te Tilburg. Zo is het orgelseizoen ook in 2019 geopend en afgesloten met een concert in de kapel van Het Cenakel en is het mede dankzij de samenwerking met het management van Het Cenakel gelukt om een groeiend publiek voor het orgel en de orgelmuziek te interesseren.


JAARVERSLAG 2018

Het verslagjaar heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van het overlijden van Dr. Hans Festen, medeoprichter en vanaf de oprichting in 1976 voorzitter van de Midden-Brabantse Orgelkring. Tijdens het afsluitende concert op 4 november 2018 in Het Cenakel is kort stilgestaan door de waarnemend voorzitter, Ad van Sleuwen, dit in aanwezigheid van de echtgenote en kinderen van Hans Festen. Inhoudelijk is het bestuur verder gegaan op de weg die in het najaar 2017 is ingeslagen met het aangaan van een samenwerkingsrelatie met stichting Het Cenakel te Tilburg. Aanleiding daarvooris geweest dat het Van Vulpen-orgel van het TweeSteden ziekenhuis eind 2015 naar Het Cenakel is verplaatst onder de voorwaarde dat het daar met een zekere regelmaat publiekelijk kan worden beluisterd. In 2017 heeft Het Cenakel hieraan zelf invulling gegeven door de organisatie van een tweetal concerten onder de inspirerende benaming "Verrassende Orgelklanken". Met ingang van 2018 heeft de Midden-Brabantse Orgelkring in nauwe samenwerking met Het Cenakel de organisatie van dit jaarlijkse Tweeluik op zich genomen.