Orgelkring Midden-Brabant

 

Organisatie van de Orgelkring Midden-Brabant

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is op 7 december 1976 opgericht met het doel de belangstelling voor het orgel in de breedste zin van het woord te bevorderen. In februari 2019 zijn de statuten gewijzigd en is de naam veranderd in Stichting Orgelkring Midden-Brabant. Het KvK nummer van de stichting is 41095076, het Informatie Nummer (RSIN) 005505574.

In lijn met de huidige statuten tracht het bestuur het doel van de stichting te bereiken door:

  • het tot stand brengen en onderhouden van contacten met degenen die affiniteit hebben met de doelstelling van de stichting;
  • het organiseren van orgelconcerten waarin het orgel een belangrijke rol speelt;
  • het geven van aandacht aan de plaats die het (historische) orgel inneemt in de lokale en regionale cultuur;
  • het ontplooien van activiteiten en het aangaan van samenwerkingsrelaties die bijdragen aan de bevordering van de orgelcultuur in Midden-Brabant.

Bestuur 

De stichting heeft een bestuur dat statutair bestaat uit tenminste drie en ten hoogte zeven leden. Van het bestuur maakt tenminste één vakmusicus deel uit. De bestuursleden vervullen naast hun bestuurlijke taken tevens uitvoerende taken voor de orgelkring. De bestuursleden ontvangen hiervoor geen beloning. Het bestuur van de Stichting Orgelkring Midden-Brabant is momenteel als volgt samengesteld: 

  • Hans Schaaf (voorzitter)
  • Rob Nederlof (lid - vakmusicus)

Nieuwsbrief en website

Het bestuur heeft ervoor gekozen om primair te investeren in de communicatie met degenen die geïnteresseerd zijn in het orgel en de orgelmuziek. Zowel deze website als de digitale Nieuwsbrief zijn bedoeld om hieraan bij te dragen, dit als aanvulling op de persoonlijke ontmoetingen bij de concerten van Orgelkring Midden-Brabant.  

Vrienden, Sponsoren en Volgers

De Orgelkring Midden-Brabant is in financieel opzicht goeddeels afhankelijk van de bijdragen van de Vrienden en Sponsoren en de opbrengsten van de kaartverkoop bij concerten en andere evenementen. Het bestuur roept daarom Iedereen die het orgel en de orgelmuziek een warm hart toedraagt op om zich als Vriend, Sponsor of Volger aan te melden en andere belangstellenden te stimuleren dit eveneens te doen. Het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant inzake de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in een Privacyverklaring (zie Beleidsinfo)


Beleidsplan en transparantie

De verschillende aspecten van het beleid van de Orgelkring Midden-Brabant zijn vastgelegd in een Meerjarig Beleidsplan dat door iedereen kan worden ingezien en/of gedownload. In het kader van de bestuurlijke transparantie die wordt nagestreefd, geldt dit eveneens voor de (gewijzigde) Statuten, de Privacyverklaring en (vanaf 2018) de Jaarverslagen (zie Beleidsinfo).


Het Van Vulpen-orgel in Het Cenakel Tilburg