Orgelkring Midden-Brabant

 

Orgelkring aangemerkt als culturele ANBI 

De Orgelkring Midden-Brabant is eind 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Daarmee is het voor sympathisanten mogelijk gemaakt om het werk van de Orgelkring op fiscaal aantrekkelijke wijze te ondersteunen. Voorwaarde is dan wel dat de donatie uit pure vrijgevigheid plaatsvindt en er dus geen tegenprestatie tegenover staat. Dit laatste vereist enige toelichting.

Vriendenbijdrage

Vrienden van de Orgelkring-MB zijn volgens de statuten: natuurlijke personen die sympathiseren met de doelstelling en de activiteiten van de stichting en deze jaarlijks met een donatie ondersteunen. Het begrip donatie sluit echter niet uit dat de goede gever in ruil voor zijn bijdrage zekere rechten geniet. Zo wordt van de Vrienden van de Orgelkring jaarlijks een bijdrage gevraagd van € 25. Hier staat tegenover dat de Vrienden bij alle concerten van de Orgelkring voor twee personen recht hebben op een korting van 50% op de toegangsprijs. De jaarlijkse Vriendenbijdrage kan daarom niet als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd. Niets staat echter in de weg om de Vriendenbijdrage te combineren met een gift waaraan de fiscus wél meebetaalt.

Fiscaal gefaciliteerde giften

Voor begunstigers van een culturele ANBI geldt zelfs een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte voor de inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift als aftrekpost opvoeren. Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, is deze factor 1,5 x. Helaas is het voor particuliere begunstigers vaak lastig om in geval van een gewone (eenmalige) gift te berekenen hoe groot het belastingvoordeel precies is. Voor periodieke giften in geld is dat aanzienlijk eenvoudiger.

Periodieke giften in geld

Het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting voorziet in een apart hoofdstuk voor het aangeven van periodieke giften aan (culturele) ANBI’s. Voorwaarde is dat de begunstiger schriftelijk met de ANBI (in dit geval de Orgelkring-MB) overeenkomt dat tenminste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag wordt geschonken. Op de website van de Belastingdienst kan een model Overeenkomst periodieke gift worden gedownload. Voor het aangaan van een dergelijke overeenkomst houdt de Orgelkring Midden-Brabant als ondergrens een bedrag aan van € 60 per jaar. 

Rekenvoorbeeld

Als een bedrag van € 60 als voorbeeld wordt genomen, laat het belastingvoordeel zich eenvoudig berekenen. Hierbij wordt gemakshalve alvast uitgegaan van het aftrekpercentage dat met enkele tussenstappen vanaf 2023 voor iedere particuliere belastingbetaler van toepassing zal zijn, te weten ca. 37%. Bij een jaarlijkse gift van € 60 is het belastingvoordeel dan 0,37 x 1,25 x € 60 = afgerond € 28. Dit voordeel herhaalt zich jaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Degenen die nader geïnformeerd willen worden over de mogelijkheid om de Orgelkring-MB te bedenken met een fiscaal gefaciliteerde periodieke gift in geld, worden van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.